Logo bewindvoerder Curavi

Klachtenreglement

Uitgangspunt van Curavi is om de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.
Als hier ontevredenheid over is, verzoeken wij u om een klacht in te dienen zoals onderstaand is beschreven. Dit klachtenreglement heeft betrekking op de dienstverlening van Curavi.

Artikel 1: Definities
1.1 Klager: de rechthebbende of een ieder die betrokken is bij de maatregel.
1.2 Klacht: een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening dan wel behandeling door een medewerker van de organisatie.

Artikel 2: Werkingssfeer
Deze regeling geldt uitsluitend voor klanten van Curavi.

Artikel 3: Wijze van indienen van een klacht
Cliënten kunnen uitsluitend schriftelijk een klacht indienen.
Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
• Naam en adres van de indiener.
• De dagtekening.
• Een duidelijke omschrijving van de klacht.

Artikel 4: Behandeling van de klacht
Alle voor de afhandeling van de klacht relevante documenten, eventueel waarvoor toestemming van de rechthebbende nodig is, dienen beschikbaar te zijn en te worden gesteld. De indiener van de klacht ontvangt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging. In eerste instantie wordt geprobeerd de klant door middel van bemiddeling op te lossen. Lukt dit, dan ontvangt de indiener van de klacht daarvan schriftelijk bericht. De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van ten hoogte 6 weken.

Indien de klacht ongegrond wordt verklaard dan wordt een toelichting op dit besluit verstrekt. Indien de klacht gegrond wordt verklaar dan zal in de verklaring opgenomen worden of en zo ja welke gevolgen de directie hieraan verbindt. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, dan is er voor de indiener van de klacht de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de brancheorganisatie NBBI of de kantonrechter (afhankelijk van de woonplaats van cliënt). Een klacht die wel aan de vereisten van artikel 4 van de klachtenregeling voldoet maar niet door de bewindvoerder in behandeling is genomen, wordt aangemerkt als ongegrond verklaard en kan eveneens door klager aan de NBBI worden voorgelegd. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, dan is er voor de indiener van de klacht de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de NBBI of de kantonrechter (afhankelijk van de woonplaats van cliënt).

Artikel 5: Niet in behandeling nemen van een klacht
De organisatie neemt een klacht niet in behandeling of staakt de behandeling van de klacht indien:
• De cliënt zich voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht tot een kantonrechter of andere burgerlijke rechter heeft gewend.
• De klacht anoniem is.
• Het feit waarover wordt geklaagd langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt indien mogelijk klager zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk na twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

Artikel 6: Geheimhouding
De organisatie handelt alle klachten van cliënten onder strikte geheimhouding af. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 7: Archiveren
De organisatie archiveert de klacht in het dossier van de betreffende cliënt. Er wordt een aantekening van de klacht en afdoening gemaakt in een centraal registersysteem.

Artikel 8: In werking treden
Deze regeling treedt in werking op 23 januari 2023 en geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 9. Slotbepaling
Deze regeling treedt in per datum waarop Curavi tot bewindvoerder is benoemd en geldt voor onbepaalde tijd. Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de
website van Curavi. De klachtenregeling wordt op uitgereikt bij het intakegesprek.
Klachten kunnen worden gericht aan:

Curavi
Postbus 10
1850 AA Heiloo

info@curavi.nl
06-29288617