Logo bewindvoerder Curavi

Privacyverklaring

Om de taak als bewindvoerder uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en indien noodzakelijk delen met derden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als persoon. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Curavi voldoet aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden, met uitsluiting van wettelijke verplichtingen, alleen verwerkt voor het uitvoeren van de werkzaamheden die in overeenstemming zijn met het uitgesproken bewind. Dit omvat het behartigen van uw financiën en alles wat daaruit voortvloeit. Curavi legt jaarlijks verantwoording af aan u en aan de kantonrechter voor de uitgevoerde werkzaamheden. Een accountant toetst jaarlijks of de financiële administratie van de klanten en van de bewindvoerder aan de regels voldoet. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Curavi of de tijdelijk waarnemer bij langdurige afwezigheid of ziekte.

De volgende gegevens worden verwerkt:

• NAWT gegevens en overige noodzakelijke persoonsgegevens (Paspoort of ID kaart)
• Inkomsten en uitgaven gegevens voor de begroting
• Schuldenoverzichten, brieven van schuldeisers en correspondentie met schuldeisers
• Bankrekeningnummers, transacties en informatie over andere bankproducten
• Belasting en toeslaggegevens
• Verzekeringsoverzichten en polissen
• Informatie over uw burgerlijke staat en woonsituatie
• Inloggegevens bij abonnementen/vaste lasten
• Beschikking, jaarlijkse verantwoording en de correspondentie met de Rechtbank

Doelen van en grondslagen voor de verwerking
Curavi verwerkt de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke
verplichting en om uitvoering te kunnen geven aan de uitvoering van de met ons gesloten
overeenkomst. Gegevens worden ook verwerkt om praktische of efficiencyredenen, zoals:

• Communicatie en informatievoorziening
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
• De verbetering van onze diensten
• Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om u
reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten. Daarnaast kan het zijn dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Wij zijn actief op Social media en als u via sociale media contact met ons opneemt verwerken wij ook uw gegevens.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze klanten, websitebezoekers en appbezoekers te beschermen en indien nodig, in het kader van gerechtelijke procedures.

Delen van uw persoonsgegevens
In de praktijk verwerken wij uw gegevens om te communiceren met derden zoals de overheid, gemeentes, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, banken verzekeraars en schuldeisers. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen wanneer dat noodzakelijk is.

Herkomst van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden op diverse manieren geraadpleegd en verzameld. U heeft deze persoonsgegevens zelf verstrekt en/of u heeft toestemming verleend om informatie via instanties te raadplegen en indien nodig te verzamelen. Daarbij is bij het uitspreken van het bewind een beschikking verstrekt door de Rechtbank, welke het recht geeft om persoonsgegevens op te vragen.

Geheimhouding
Curavi verricht werkzaamheden voor u en heeft daardoor toegang tot uw persoonsgegevens. Curavi is verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Het verwerken van persoonsgegevens gebeurd zorgvuldig. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens heeft Curavi verschillende maatregelen getroffen. Het systeem (OnView) waarmee wordt gewerkt, voldoet aan de AVG-wetgeving. Het e-mailsysteem en de website hebben een SSL-certificaat voor encryptie. Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn, worden vernietigd. Voor de opslag van gegevens gebruikt Curavi alleen servers die in Europa staan.

Bewaartermijn
De gegevens worden conform de wettelijke bepalingen bewaard voor de duur van 7 jaar, gerekend vanaf de dag na beëindiging van onze dienstverlening.

Privacyrechten
U heeft recht op het inzien van uw persoonsgegevens en deze verzoeken te corrigeren en te verwijderen. Om dit voor u eenvoudig te maken, krijgt u een mogelijkheid om zelf in te loggen in het registratiesysteem (OnView) en uw gegevens te bekijken. Daarnaast heeft u recht op dataportabiliteit, dat is het recht om uw gegevens gemakkelijk te kunnen verkrijgen zodat u deze kunt doorsturen aan een andere organisatie.

U kunt ook verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Via een schriftelijk verzoek kunt u ons verzoeken om een overzicht aan te bieden van welke persoonsgegevens wij hebben verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. U kunt naar aanleiding hiervan een verzoek indienen tot correctie/verzet/verwijdering. U dient hierbij wel in ogenschouw te nemen dat het verwerken van uw persoonsgegevens in veel gevallen noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. U kunt uw verzoek sturen naar:

Curavi
Postbus 10
1850 AA Heiloo

Privacyverklaring Curavi 23 januari 2023